познание

познание
pažinimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Aukščiausia objektyviosios tikrovės atspindėjimo forma. Skiriami šie lygiai: jutiminis, kognityvusis, empirinis ir teorinis pažinimas, kurio yra dvi formos: individualusis ir kolektyvinis. Objektyviosios tikrovės pažinimas reiškiasi per visuomenės atmintį, kalbą, mokslo veikalus, gamybos produktus. Pažinimo teorija (gnoseologija) yra metodologinis pagrindas moksliškai pažinti objektyvią tikrovę. Ja remiasi ir moksliniai pedagogikos tyrimai. Pažinimas prasideda, pajutus įprastinės pusiausvyros netekimą, kai ieškoma priemonių ir būdų jai atkurti. Tam pirmiausia reikia informacijos apie tikrovę, padedančios suprasti, kas gali padėti, kas kliudo, t. y. nustatyti savo ir aplinkos daiktų bei reiškinių santykį. Tai, kas padeda, suvokiama kaip gėris, kas kliudo – kaip blogis. Žmogui siekiant pusiausvyros vyksta amžinas gėrio ir blogio prieštaravimas. Pažinimas plečiasi įgyjant naujų žinių apie žmogaus santykį su mikro- ir makroaplinka. Sąveika su gamta ir žmonėmis stiprina intelekto galias. Jomis žmonės iš pradžių tenkinosi žemiausiu intelekto lygiu – jutiminiu pažinimu. Manyta, jog intelekte nėra nieko, ko jam neduoda pojūčiai (sensualizmas – F. Bekonas), kad įgyta patirtis yra vienintelė proto veiklos sritis (empirizmas – Dž. Lokas). Sensualizmą ir empirizmą pakeitė dar aukštesnė pažinimo teorija – racionalizmas (R. Dekartas). Renesansas išaukštino protą, jį vertino ir Švietimo epocha – esą protas galįs pasakyti tiesą, nes jis pažįsta ne tik aplinką, gėrį ir blogį, abstrakčią būtį ir jos savybes, bet ir pats save: mąstymas mąsto apie mąstymą. R. Dekartas manė, kad kaip tik čia glūdi žmogaus esmė, dieviškoji dvasia. I. Kantas, nesėkmingai bandęs derinti empirizmą ir racionalizmą, priėjo išvadą, kad grynasis protas negalįs pažinti daiktų esmės ir Dievo, tiktai praktinis protas įrodąs jo būtinumą – tai paaiškina jo religingumą. Mąstytojai grynuoju ir praktiniu protu paaiškina Dievą kaip Būtį, kaip Protą, kuris realizuojasi materijoje ir žmogaus sąmonėje (G. Hėgelis). Materializmas nepripažįsta sąmonės, proto pirmumo – jis esąs antrinis reiškinys, viena iš materijos judėjimo formų, būdingų žmogui. Yra dar aukštesnis pažinimas, kai tikrovei žmogus atsiveria visa savo esybe – protu, emocijomis, valia, intuicija. Toks pažinimas – tai išgyvenimas, o kartu ir tikėjimas tiesa, kuri jaučiama, suprantama ir realizuojama darbais. Atsivėrimas – visybinis tikrovės pažinimas. Tačiau tai ne nuolatinė, o akimirką trunkanti proto, jausmų, valios, intuicijos įtampos būsena, kai žmogus atitrūksta nuo buities ir praregėjęs įžengia į kitą, šviesesnę tikrovę, kurioje išgyvena savo būties pilnatvę, pajunta save, savo ir to, kas tikra jo egzistencijai, santykį. Išgyvenant tokį santykį su tikrove, dingsta vienišumo jausmas, nes tikrovė tampa tikruoju aš, asmeninės būties prasme. atitikmenys: angl. gaining cognition; knowledge vok. Erkenntnis rus. познание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • ПОЗНАНИЕ — категория, описывающая процесс получения любых знаний путем повторения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и др. людьми. Филос. концепции П. чрезвычайно… …   Философская энциклопедия

 • познание — См. понимание... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. познание знание, понимание; постижение, изучение; освоение, овладение, усвоение Словарь русски …   Словарь синонимов

 • познание —         ПОЗНАНИЕ философская категория, описывающая процесс построения идеальных планов деятельности и общения, создания знаково символических систем, опосредующих взаимодействие человека с миром и другими людьми в ходе синтеза различных… …   Энциклопедия эпистемологии и философии науки

 • Познание —  Познание  ♦ Connaissance    Знать значит осмысливать то, что есть, таким, какое оно есть. Познание – это своего рода адекватное отношение между субъектом и объектом, между духом и миром или, коротко говоря, между veritas intellectus (истиной… …   Философский словарь Спонвиля

 • ПОЗНАНИЕ — ПОЗНАНИЕ, познания, ср. (книжн.). 1. только ед. Действие по гл. познать в 1 знач. познавать; способность познавать; наблюдение человеком простого и очевидного превращения вещи в себе в явления, в вещь для него (филос.). « Диалектический… …   Толковый словарь Ушакова

 • познание —     ПОЗНАНИЕ, осмысление, постижение, узнавание, улавливание, уяснение     книжн. ПОЗНАВАЕМОСТЬ, постижимость, узнаваемость     книжн. ПОЗНАВАЕМЫЙ, постижимый, узнаваемый     ПОЗНАВАТЬ/ПОЗНАТЬ, постигать/постигнуть и постичь, осмыслять/осмыслить …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • познание — постижение чего либо, приобретение знаний о чем либо; постижение закономерностей некоих явлений, процессов и пр. Словарь практического психолога. М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998. Познание …   Большая психологическая энциклопедия

 • ПОЗНАНИЕ — процесс отражения и воспроизведения действительности в мышлении субъекта, результатом которого является новое знание о мире …   Большой Энциклопедический словарь

 • ПОЗНАНИЕ — творческая деятельность субъекта, ориентированная на получение достоверных знаний о мире. П. является сущностной характеристикой бытия культуры и в зависимости от своего функционального предназначения, характера знания и соответствующих средств и …   Новейший философский словарь

 • ПОЗНАНИЕ — ПОЗНАНИЕ, я, ср. 1. см. познать. 2. Приобретение знания, постижение закономерностей объективного мира. П. законов природы. Диалектический метод познания. Теория познания (раздел философии, изучающий закономерности и возможности познания,… …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОЗНАНИЕ — англ. cognition; нем. Erkenntnis. Процесс постижения действительности и приобретения знаний. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 …   Энциклопедия социологии

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”